STW 003 – Pengurusan Stor & Inventori Secara Berkesan, 28 July 2022